Til orientering:

Regionen har nu meddelt, at forureningen på Gl. Gårdsvej ikke vil komme til at berøre vore boringer.

Der er ikke fundet nogen forurening i vore boringer.

Vandværket er derfor, i dag, gået igang med at renovere de 4 boringer. Det medfører en del aktivitet i de kommende uger.

Når renovering af boringer er overstået, vil vi fortsætte med at renovere filteranlæget, herunder udskiftning af de åbne filtre med trykfilter. Det vil medføre nogle bygningsmæssige ændringer, herunder fjernelse af risletårnet.

Med venlig hilsen

VIRRING VANDVÆRK a m b a

Bestyrelsen

 Årsaflæsning af målere.

Målerne vil, fra d. 30.06.17, blive aflæst hvert kvartal.

Ejendomme med målerbrønde skal vi i nogle tilfælde meget tæt på, for at fange signalet fra måleren.

Derfor kan i få besøg af en lille sort Astra med antenne på taget.

Med venlig hilsen

VIRRING VANDVÆRK a m b a

 

Tilmeld jer http://virringvand.800.dk så får i sms og/eller email med oplysning om lukning ved reparationer, ved brud på ledningsnet, ved forurening og meget andet.

 

Vandværkets adresse:

Virring Vandværk a.m.b.a.
Rugvænget 7, Virring
8660 Skanderborg
Tlf: 21781838
e-mail: admin@virringvand.dk

 

Vandværkets CVR. nr.: 31637481

 

Drikkevandets hårhedsgrad:

Drikkevandet leveret fra Virring Vandværk har en gennemsnitlig hårdhedsgrad på 11-12 (mellemhårdt).

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

 

Et par tips:

Aflæs regelmæssigt vandmåler og kontroller, at måleren "står stille", når der ikke bruges vand. Herved kan vandspild undgås og skjulte utætheder kan opdages. Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler.