Takstblad 2020

Anlægsbidrag, der betales ved ejendommens tilslutning:

  1. Hovedanlægsbidrag
  2. Forsyningsledningsbidrag
  3. Stikledningsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag – betales i henhold til fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle:                                                                                                                 Forbrugsenheder:

Bolig med gennemsnits døgnforbrug på indtil 0,6 kbm                                                                             1

Bolig og industri med gennemsnits døgnforbrug på indtil 1,2 kbm                                                           2

Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner):

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil   1,25 kbm                                                                           1

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil   2,75 kbm                                                                           2

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil   6.75 kbm                                                                           3

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil  13,75 kbm                                                                          5

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil  20.50 kbm                                                                          7

Med gennemsnitsforbrug døgnforbrug indtil  27,50 kbm                                                                          8

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):

 

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed                                                                                                             7.632,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/bolig                                                                                                   11.500,00

Stikledningsbidrag pr. stk.                                                                                                                                 6.192,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.

Tilslutningsbidraget gælder inden for byzone i vandværkets nuværende forsyningsområde.

Tilslutning af samlede udstykninger på over 5 grunde aftales individuelt.

Tilslutningsbidrag uden for byzone i vandværkets forsyningsområde aftales individuelt.

Driftsbidrag:

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                                                                                         720,00

Grundvandsbeskyttelse                                                                                                                                            120,00

Målerafgift pr. måler                                                                                                                                             125,00

Vandafgift pr. kbm                                                                                                                                                    3,10

Driftsbidrag opkræves med acontobeløb samt en årlig afregning.

Ved ejerskifte skal meddelelse om sælgers nye adresse, navn på den ejer og aflæsning pr. fraflytningsdatoen straks tilsendes vandværket. Vandværket udfærdiger herefter flytteopgørelse til den tidligere ejer.

Gebyrer:

1. rykker                                                                                                                                                                       50,00

2. rykker                                                                                                                                                                     100,00

Gebyr for genåbning excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning                                                            800,00

Statsafgift af ledningsført vand pr. kbm                                                                                                                         6,18

Grundvandsbeskyttelse pr. kbm                                                                                                                                    0,19

Alle ovenstående priser er excl. moms. Der opkræves ikke moms af gebyrer bortset fra genåbningsgebyr.

Godkendt af Skanderborg Kommune12.december 2019